Sporazum o EE info centru

Potpisan je sporazum izmedu duznosnika hrvatskog ureda Programa Ujedinjenih naroda za razvoj, zastupanog po nacionalnom voditelju projekta “Poticanja energetske efikasnosti u Hrvatskoj” dr. Zoranu Morvaju, Grada Preloga koji zastupa gradonacelnik Dragutin Glavina i tvrtke Energosistemi d.o.o. – Infracrvena termografija i energetska ucinkovitost iz Goricana, koju zastupa direktor Bojan Dominic.

Krovni projekt “Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj” pokrenuli su u srpnju 2005. godine UNDP i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnistva. Cilj projekta je podizanje svijesti gradanstva o efikasnoj potrosnji energije te poticanje primjene ekonomski isplativih, energetski efikasnih (EE) tehnologija, materijala i usluga u Hrvatskoj.

Projekt “Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i zupanijama u Republici Hrvatskoj” je dio krovnog projekta “Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj”. Projekt SGE zajednicki provode MINGORP i UNDP uz potporu Fonda za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost te Globalnog fonda za okolis. Projekt SGE je prije svega usmjeren na zgrade u vlasnistvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, dok su prema gradanstvu i usluznom sektoru usmjerene druge aktivnosti poput nacionalnih i lokalnih informativnih kampanja o energetskog ucinkovitosti, seminara, besplatnih pocetnih energetskih pregleda i savjetovanja, te uspostava Info centara za energetsku efikasnost (EE Info centar).

Pokretanje i koordinaciju svih aktivnosti na Projektu SGE za podrucje Preloga ostvaruje Ured za gospodarenje energijom Grada Preloga (EE Ured). Osnovna uloga EE Ureda je kontinuirano gospodarenje energijom i vodom u svim javnim zgradama pod nadleznoscu Preloga koristenjem Informacijskog sustava za gospodarenje energijom. EE Ured takoder ima ulogu pokretaca drugih projekata EE i zastite okolisa te vrsi ulogu savjetodavnog tijela Gradskom poglavarstvu u donosenju odluka koje se ticu gospodarenja energijom, vodnim resursima i zastite okolisa.